MEDEKO - Váš partner pre odliatky a opracovanie

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky (VODP) sú v súlade s Obchodným zákonníkom a platia v plnom rozsahu. Sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

  Odchylné dojednania uvedené výslovne v zmluve majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

 2. Všetky technické podklady, ako sú výkresy, vyobrazenia, hmotnosti a pod. sú orientačné, pokiaľ nie sú označené obidvomi zmluvnými stranami ako záväzné.
 3. Zmeny, doplnky a dodatky týchto VODP môžu byť vykonané iba písomnou formou po obojstrannom odsúhlasení.
 4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorý zo záväzkov z Kúpnej zmluvy (KZ), môže predávajúci buď trvať na jeho splnení, alebo môže odstúpiť od zmluvy. Po odstúpení od KZ môže predávajúci výrobky predať tretej strane bez ďalších obmedzení.
 5. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je kupujúci oprávnený prevádzať na tretie osoby práva a záväzky pre neho vyplývajúce z KZ.
 6. Predávajúci je povinný dodať tovar v prevedení podľa špecifikácie danej v KZ a technickej dokumentácii (vrátane preberacích podmienok, noriem a pod.).
 7. Predávajúci je povinný zahájiť plnenie predmetu KZ až po jednoznačnom uzavretí príslušnej KZ obidvoma zmluvnými stranami.
 8. Pod KZ rozumieme aj Potvrdenie objednávky podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

  Pokiaľ potvrdenie objednávky neobsahuje podrobnú špecifikáciu plnenia platí, že predmetom plnenia je určený zaužívaným spôsobom splnenia podľa doterajších vzťahov medzi účastníkmi prípadne určený spôsobom obvyklým pre danú povahu zmluvy.

>> zatvoriť

II. Cena

 1. Cena je stanovená na základe cenníka alebo cenovej ponuky, pričom musí byť vzájomne potvrdená obidvoma zmluvnými stranami. Cenová ponuka ja nezáväzná.
 2. Kúpna cena musí byť opätovne dohodnutá (vzájomne potvrdená), ak niektorá zo zmluvných strán jednostranne zmenila čo i len jednu podmienku zmluvy, ktorá má preukázateľne vplyv na náklady druhej zmluvnej strany.
 3. Časová platnosť ceny daného predmetu KZ je časovo obmedzená na dobu plnenia tohoto predmetu danej zmluvy. Pre jednoznačne určený výrobok je možné dohodnúť aj inú časovú platnosť ceny.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne požadovať úpravu ceny, ak v čase od uzavretia zmluvy po ukončenie plnenia niektorou zo zmluvných strán došlo k zvýšeniu jeho nákladov vplyvom úpravy štátom regulovaných cien, daní, poplatkov a pod.
>> zatvoriť

III. Platba

 1. Platba je považovaná za uskutočnenú, ak faktúrovaná čiastka bola pripísaná v jej plnej výške na účet predávajúceho, k jeho voľnej dispozícii.

  Základné platobné podmienky:

  Platba na faktúru. Ak nie je dohodnuté inak v KZ, sú faktúry vystavené predávajúcim splatné do 14 dní od dátumu uskutočnenia dodávky.

  Platba predom - Predfaktúra.Pri odbere tovaru je kupujúci povinný preukázať zaplatenie napr. výpisom z účtu.

  Platba pri odbere. Kupujúci zaplatí dlžnú čiastku pri prevzatí tovaru v pokladni predávajúceho.

 2. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v mene dohodnutej v KZ.
>> zatvoriť

IV. Výhrada vlastníckych práv

 1. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia pohľadávok voči kupujúcemu vlastníctvom predávajúceho.
 2. V súlade s § 445 OZ tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom predávajúceho a to v akejkoľvek forme aj po jeho spracovaní. Vlastnícke práva k dodanému tovaru prechádzajú na kupujúceho dňom uskutočnenia platby.

  Pokiaľ dodaný tovar nemôže predávajúci bez ťažkostí prevziať, uvedená výhrada nie je prekážkou pre uplatnenie jeho nárokov na zaplatenie kúpnej ceny.

>> zatvoriť

V. Dodávky

 1. Pokiaľ nie je  dohodnuté inak, platí dodacia lehota uvedená v KZ.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať predmet zmluvy aj v dielčích dodávkach, príp. i pred stanovenou dodacou lehotou, ak tým nespôsobí preukázateľné zvýšenie nákladov u kupujúceho.
 3. Základná dodacia podmienka je FCA sklad predávajúceho (INCOTERMS 2000). Iné dodacie podmienky podľa INCOTERMS 2000 je možné zmluvne dohodnúť. 
 4. Predávajúci splní svoju dodaciu povinnosť vtedy, keď predmet plnenia zmluvy dá kupujúcemu k dispozícii podľa dohodnutej dodacej podmienky (INCOTERMS 2000) v termíne dodávky podľa danej KZ. 
 5. Dodávka sa považuje za splnenú, pokiaľ množstvo dodaných výrobkov je v tolerancii +/- 10% z objednaného množstva.
>> zatvoriť

VI. Balenie a hospodárenie s obalmi

 1. Druh balenia musí byť presne popísaný v špecifikácii príslušnej KZ pre daný výrobok.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak obaly a náklady na balenie nie sú zahrnuté do ceny výrobku a budú účtované na ťarchu kupujúceho.
 3. Nepoškodené vratné obaly je potrebné po dohode s predávajúcim vrátiť. Náklady na vrátenie obalov hradí kupujúci. V prípade nevrátenia vratných obalov resp. pri ich poškodení je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok vo výške 100% z ceny obalu.
>> zatvoriť

VII. Zmluvné sankcie

 1. Pri oneskorení kupujúceho s platením dlžnej čiastky je predávajúci oprávnený účtovať na ťarchu kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň oneskorenia.
 2. Ak je kupujúci v omeškaní s platením akejkoľvek čiastky voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený zastaviť plnenie ešte nesplnenej dodávky bez toho, aby to znamenalo porušenie danej KZ zo strany predávajúceho.
 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od KZ v dobe od jej vzniku do potvrdeného termínu plnenia bez súhlasu predávajúceho, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 40% z kúpnej ceny dohodnutého plnenia.
 4. V prípade, že kupujúci je v meškaní s odobratím tovaru viac ako 30 dní odo dňa pripravenia tovaru k expedícii, zaväzuje sa predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 40% z kúpnej ceny neodobratého plnenia. Predávajúci má právo odstúpiť od KZ.
 5. Dohodnutá zmluvná pokuta nevylučuje ostatné nároky predávajúceho. Splatnosť zmluvnej pokuty sa určuje v lehote 14 dní od jej písomného uplatnenia oprávnenou stranou.
>> zatvoriť

VIII. Záruky

Predávajúci poskytne záruku na kvalitu výrobkov do 2 rokov odo dňa expedície za predpokladu správneho skladovania tovaru v suchých krytých miestnostiach pri teplote min. 5oC a relatívnej vlhkosti maximálne 85%.Pri kovových odpadoch sa kvalita posudzuje pri kvalitatívnej a kvantitatívnej vstupnej kontrole.

>> zatvoriť

IX. Reklamácie

 1. Nároky kupujúceho pri dodávke vadného tovaru zanikajú, ak nie sú predložené písomne, u zjavných vád v lehote 14 dní od dátumu splnenia dodávky predávajúcim.
 2. Vady vzniknuté nesprávnym skladovaním a manipuláciou nie sú predmetom reklamácie.
 3. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu prekontrolovanie reklamovaného nedostatku.
 4. Ak sú dôvody reklamácie kupujúceho neoprávnené, alebo nie sú priamo zapríčinené predávajúcim, predávajúci je oprávnený vyfakturovať kupujúcemu náklady spojené so službami za vyhodnotenie resp. odstránenie nedostatkov.
 5. Predávajúci môže podľa svojej voľby vadný tovar buď nahradiť, alebo poskytnúť primeranú zľavu.
>> zatvoriť

X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu KZ predvídať, a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej táto prekážka trvala, ako aj o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.
 2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú  je možné  od neho požadovať, nemôže odvrátiť alebo predpokladať.
>> zatvoriť

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky  ktoré nie sú riešené v týchto VODP sa riadia ustanoveniami OZ (Obchodný zákonník).
 2. Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

  Porušenie povinnosti zachovať mlčanlivosť je sankcionované príslušnými ustanoveniami OZ a iných právnych predpisov.

 3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.
 4. Podpisom KZ potvrdzujú predávajúci i kupujúci svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
>> zatvoriť