MEDEKO - Váš partner pre odliatky a opracovanie

Etický kódex

Etický kódex vychádza z hodnôt spoločnosti a vyjadruje naše postoje, podľa ktorých v praxi konáme.

Základné firemné hodnoty:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie
 • Vytváranie hodnoty pre zákazníka
 • Podpora inovácií
 • Priateľský k životnému prostrediu
 • Úcta a rešpekt jednotlivca
 • Bezúhonnosť

Spoločensky zodpovedné podnikanie

 • Rešpektujeme a podporujeme komunity a prostredie, v ktorom pôsobíme, a podnecujeme aktívne zapájanie sa do aktivít kultúrnej a spoločenskej hodnoty.
 • Chránime a zveľaďujeme majetok spoločnosti MEDEKO a ochraňujeme jej majetkové a dôverné informácie
>> zatvoriť

Vytváranie hodnoty pre zákazníka

 • Usilujeme sa budovať dôveru v naše podnikanie, naše schopnosti a túto dôveru prenášame aj do našich obchodných vzťahov
 • Zaväzujeme sa k tomu, čo môžeme poskytnúť, a poskytujeme to, k čomu sme sa zaviazali
 • Produkty a služby nakupujeme na základe ich skutočnej hodnoty
>> zatvoriť

Podpora inovácií

 • Podporujeme hľadanie nových riešení v oblasti výrobkov / služieb / procesov, ktoré by mohli byť efektívne uvedené do praxe.
 • Neustále vyhľadávame možnosti pre rozvoj jestvujúcich procesov a systémov.
>> zatvoriť

Priateľský k životnému prostrediu

 • Usilujeme sa zmierňovať dopady svojich činností na životné prostredie spolu s prijímaním preventívnych opatrení na znižovanie rizík, ktorým je vystavené obyvateľstvo a životné prostredie.
 • Spracovaním a recykláciou druhotných surovín prispievame k ochrane životného prostredia.
 • Snažíme ekologickejšie nakladať s odpadmi, ktoré naša spoločnosť produkuje.
 • Dodržiavame štandardy ISO 14001 
>> zatvoriť

Úcta a rešpekt jednotlivca

 • Správame sa k sebe s úctou a netolerujeme prejavy obťažovania či zastrašovania.
 • Umožňujeme zamestnancom osobnostne rásť a dávame im príležitosť naplno rozvíjať a využívať svoj potenciál.
 • Zachovávame bezpečné a neohrozujúce pracovné prostredie
>> zatvoriť

Bezúhonnosť

 • Odmietame ponúkanie úplatkov alebo poskytovanie podozrivých platieb
 • Neposkytujeme ani neprijímame nevhodné dary alebo prejavy pozornosti
 • Zostavujeme a predkladáme úplné a presné finančné a ostatné správy.
 • Chránime majetok, informácie a licencie našich zákazníkov a iných osôb
 • Vyhýbame sa konfliktu záujmov
 • S internými informáciami narábame vhodným a zákonným spôsobom
>> zatvoriť